​ម៉ប់ សូម៉ាយ៉ា ៖ ​«សូមស្ត្រីទាំងអស់​មា្ចស់ការ​ខ្លួនឯង​កុំគិត​ថាស្រ្តី​មិនអាច​ទៅណាបាន​វែងឆ្ងាយ »​

ដោយ ញឹម សុផល នៅក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគជ័យ​នារាត្រី​ថ្ងៃអង្គារ​ទី៣​ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១១​នេះ​ ញឹម សុផល​សូមណែនាំ​លោកអ្នកនាង​អោយស្គាល់​អំពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោកស្រី ម៉ប់ សូម៉ាយ៉ា​(លី សូផាត) ដែលជា​សកម្មជន​ជួយ​សង្គ្រោះ​កុមារ​អនាថា​កុមារ​គ្មាន​ទីពឹង​នៅតាម ​ដងផ្លូវ​និង​សហគមន៍​របស់​ពួកគេ។​ លោកស្រី​ម៉ប់ សូម៉ាយ៉ា​គឺជា​នាយិកា​កម្មវិធី​នៃ​អង្គការ​មិត្ត​សំឡាញ់។
ស្តាប់សំឡេង​

No comments:

Post a Comment