របាយការណ៍​អាមេរិក​ស្ដីពី​ស្ថានភាព​ជួញដូរ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា

2011-07-01
បញ្ហា​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ផ្លូវ​ភេទ គឺ​ជា​បញ្ហា​សាកល​ដែល​កើត​មាន​ឡើង​នៅ​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ទាំង​អស់​ក្នុង​ពិភពលោក។
ក្នុង​របាយការណ៍​ជួញដូរ​មនុស្ស​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១១ របស់​ក្រសួង​ការបរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​ចាត់​ថ្នាក់​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​លំដាប់​លេខ​២ មាន​ន័យ​ថា សកម្មភាព​ប្រឆាំង និង​ទប់ស្កាត់​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា មាន​លក្ខណៈ​ល្អ​បង្គួរ។
ក្នុង​នាទី​ស្ត្រី​ខ្មែរ​នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ អ្នកស្រី ម៉ៅ សុធានី មាន​សេចក្ដី​រាយការណ៍​ជូន​ជ្រាប​អំពី​រឿង​នេះ ៖

No comments:

Post a Comment