តើផឹកទឹកដូងពេលធ្លាក់រដូវ មានគ្រោះថ្នាក់ឬទេ?


       ស្ត្រីដែលចូលចិត្តផឹកទឹកដូងប្រហែលជាជួបរឿងមិនសប្បាយចិត្ត បើសិនមាននរណាម្នាក់ប្រាប់ថា ពេលដែលឈាមរដូវកំពុងធ្លាក់ហាម ផឹកទឹកដូង។
      +តើទឹកដូងផ្ដល់ផលមិនល្អសម្រាប់ស្រ្តីដែលកំពុងធ្លាក់រដូវខែពិតមែនឬទេ?
       -
ទោះមែន ឬមិនមែន ប្រការនេះធ្វើឱ្យស្រ្តីខ្លះផឹកទឹកដូងលែងស្រួលបំពង់ទៀតហើយ។
      
តែតាមពិតមិនដូច្នេះ ឡើយ ព្រោះវាជាការយល់ច្រឡំមួយយ៉ាងធំ។
       -
តាមពិត ទឹកដូងក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយទឹកផ្អែម ឬគ្រឿងភេសជ្ជៈទៅដែរ គឺគ្មានផលប៉ះទង្វិចណាបន្តិចសោះឡើង ចំពោះស្ត្រីដែលកំពុងធ្លាក់រដូវខែ។
       -
សម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានអះអាងផងដែរថាឆ្លងតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកស្រ្តី មិនមានការប៉ះទង្គិចណាមួយទេក្នុងការផឹកទឹកដូងនៅពេលធ្លាក់រដូវហើយគេអាចផឹកបាន ធម្មតាដូចទឹកដទៃទៀតដែរ៕

No comments:

Post a Comment