សៀវភៅ​ណែនាំ​សម្រាប់​ស្ត្រី

សៀវភៅ​ណែនាំ​សម្រាប់​ស្ត្រី ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ស្រុក​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ ត្រឹមត្រូវ​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា​យេនឌ័រ​ទៅ​ដល់​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្ទាល់ ។ សៀវភៅ​នេះ​ក៏​ប្រើ​សម្រាប់​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ត្រឹមត្រូវ​ ដល់​ស្ត្រី ជា​ពិសេស​ស្ត្រី​តាម​ជនបទ​ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គាត់​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​នូវ​ សិទ្ធិ​ពេញលេញ ក៏​ដូច​ជា​ការ​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​សមភាព​យេនឌ័រ ។ លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​សៀវភៅ​នេះ​បាន​តាម​រយៈ​តំណ​នេះ ។ 

No comments:

Post a Comment